Kodeks poslovnega ravnanja

Lafarge v svojih politikah in vsakodnevnih poslovnih praksah upošteva načela in standarde, zapisane v globalnem dogovoru ZN in smernicah OECD o večnacionalnih podjetjih, v okviru svojih trajnostnih ciljev 2020 pa zagotavlja, da njegova dobavna veriga deluje v skladu s temi načeli.

Dokument LafargeHolcim o pošteni konkurenci je na voljo na tej povezavi (fair competition, na voljo v angleškem jeziku).

Lafarge posluje v skladu z zakonodajo ter ključnimi vrednotami, kot so zdravje in varnost, pogum, integriteta, odgovornost in spoštovanje drugih. Te vrednote so temelj vodstvene politike skupine.

Lafargeev Kodeks poslovnega ravnanja (KPR) je sklop standardov pravilnega ravnanja, ki velja za vse zaposlene in vodstvene delavce skupine po svetu. Oblikovan je bil zato, da zaposlene in vodstvene delavce usmerja pri izvajanju njihovih vsakodnevnih poslovnih dolžnosti.

Enako visok standard strokovnega ravnanja pričakujemo tudi od vseh svojih dobaviteljev po svetu, ki poslujejo z Lafargeem in njegovimi zaposlenimi.

Zlasti dobavitelji ne smejo delovati ali ravnati tako, da bi lahko kakor koli ogrozili našo politiko KBR.Od Lafargeevih zaposlenih in dobaviteljev se pričakuje strogo upoštevanje naslednjih načel:

Upoštevanje zakonodaje in predpisov

Upoštevanje zakonodaje je osnovno načelo, na katerem temelji politika skupine. Od Lafargeevih zaposlenih, vodstvenih delavcev in dobaviteljev se pričakuje, da bodo strogo upoštevali vse zakone in predpise, ki veljajo zanje. O vsaki dejanski ali domnevni kršitvi (in o vsakem poskusu kršitve) veljavnih zakonov in predpisov je treba takoj obvestiti višje vodstvo Lafargea in/ali Lafargeevo skupino za etičnost in skladnost s predpisi (gl. kontaktne podatke spodaj).

Poštenost, enakost in pravičnost pri odnosu z dobavitelji
Poštena konkurenca je ključnega pomena za gospodarsko učinkovitost, poslovni uspeh in ustvarjanje vrednosti, tudi ko gre za naš odnos z dobavitelji. Poštena konkurenca predvsem pomeni, da:

- vse dobavitelje obravnavamo enako;

- vse izdelke in storitve redno primerjamo s konkurenco na podlagi jasnih in objektivnih specifikacij;

- strogo varujemo zaupnost vseh pogovorov, informacij in podatkov;

- izbira dobaviteljev temelji na objektivnih merilih, kot so kakovost, skupni stroški lastništva, časovna priprava, pogoji dobave, zdravje in varnost ter zavezanost trajnostnim ciljem;

- so vse storitve povezane z jasnim redom.

Preprečevanje navzkrižij interesov
Od Lafargeevih zaposlenih, vodstvenih delavcev in dobaviteljev se pričakuje, da vedno ravnajo v največjo korist skupine. Zato se morajo izogibati vsem okoliščinam, ki bi lahko povzročile (dejansko ali občuteno) navzkrižje interesov z Lafargeem. Zlasti velja, da:

- je treba vse informacije in podatke, ki jih posreduje Lafarge, obravnavati kot strogo zaupne (razen če so javno dostopni) in se ne smejo uporabljati za osebno korist ali razkrivati osebam, ki niso upravičene do takih informacij in podatkov;

- morajo dobavitelji preprečiti izkoriščanje morebitnih osebnih odnosov z Lafargeevimi zaposlenimi za vplivanje na dobro poslovno presojo teh zaposlenih. Če je dobaviteljev zaposleni v družinskem ali drugem odnosu z Lafargeevim zaposlenim, mora dobavitelj to Lafargeu sporočiti pred morebitno poslovno transakcijo.


Darila in pogostitve
- Dobavitelj Lafargeevim zaposlenim (ali njihovim sorodnikom/odvisnim družinskim članom/družabnikom) nikoli ne sme posredno ali neposredno ponujati daril v denarju ali daril materialne vrednosti.

- Skromne pogostitve ali majhna darila nizke vrednosti so sprejemljiva, če jih je formalno odobril nadrejeni zaposlenega, so v skladu z etičnimi poslovnimi praksami v ustrezni državi in ne vplivajo na dobro poslovno presojo zaposlenega.

- Zaposleni ne smejo imeti interesa v nobenem podjetju, ki dobavlja ali želi dobavljati za Lafarge, in od njega ne smejo prejemati honorarjev ali provizij.

- Nakupno osebje se mora udeležiti sestankov z dobaviteljem v zvezi s poslovnimi pogajanji.

Preprečevanje podkupovanja
Lafarge upošteva načelo nične strpnosti do podkupovanja in od svojih dobaviteljev in izvajalcev pričakuje, da bodo upoštevali vse veljavne protikorupcijske zakone. Ti vključujejo zlasti francoske protikorupcijske zakone, ki izhajajo iz konvencije OECD iz leta 1997 in konvencije ZN iz Meride iz leta 2003, in celotno nacionalno zakonodajo, ki ureja boj proti korupciji v poslovnih transakcijah, vključno z zakonom ZDA o tujih korupcijskih dejanjih (FCPA) in zakonom VB proti podkupovanju. V skladu s tem se od dobaviteljev pričakuje, da državnim uradnikom ali tretjim osebam ne obljubljajo plačil, daril, potnih stroškov, pogostitev ali drugih posrednih ali neposrednih ugodnosti, da bi s tem neprimerno vplivali na odločanje ali delovanje te osebe v zvezi z blagom ali storitvami, ki jih dobavitelji dostavljajo Lafargeu.

Zdravje in varnost ter trajnostni vidik
Vsi izvajalci/dobavitelji, ki delajo na Lafargeevih lokacijah, imajo pravico do dela v zdravem in varnem okolju, od njih pa se pričakuje, da k temu prispevajo z odgovornim ravnanjem. Politika skupine o zdravju in varnosti velja za vse Lafargeeve zaposlene, vodstvene delavce, podizvajalce in druge ponudnike storitev.

Lafarge je dejaven član Svetovnega poslovnega sveta za trajnostni razvoj (WBCSD), zavezan je razvijanju in spodbujanju praks za dolgoročni trajnostni razvoj. Zato si Lafarge pridržuje pravico, da od poslovnih partnerjev in dobaviteljev zahteva podatke in informacije v zvezi z njihovo politiko trajnostnega razvoja.

Varovanje okolja
Lafarge v svojo strategijo in kulturo že dolgo vključuje tudi okoljske vidike. Okoljska politika skupine določa okoljske zaveze skupine pri njenem delovanju, razvoju nepozidanih zemljišč in večjih preoblikovalnih projektih. Dobavitelji morajo upoštevati vse veljavne predpise in okoljsko politiko skupine.

Poslovne in finančne evidence
Lafargeevi zaposleni, vodstveni delavci in dobavitelji morajo voditi popolno in natančno evidenco vseh zadev v zvezi z dobaviteljevim poslovanjem z Lafargeem. To vključuje pravilno evidentiranje vseh stroškov, pravne dokumentacije (potrdila, zavarovalne police itd.) in plačil (npr. ko mora Lafarge plačati za čas dobaviteljevega zaposlenega, mora biti evidenca časa popolna in natančna).

Lafarge ter njegovi dobavitelji in izvajalci si delijo dolžnost, da evidentirajo, preverjajo in pripravijo vso pravno in upravno dokumentacijo, ki je potrebna v skladu z zakonodajo in Lafargeevimi standardi (npr. upravljanje varnosti izvajalcev, standard varnosti v prometu).

Varovanje Lafargeevih sredstev
K lastniškim in/ali zaupnim Lafargeevim informacijam in podatkom spadajo nejavne informacije in podatki vseh vrst (npr. strateške, finančne, tehnične, pravne, poslovne informacije in podatki) ter osebni podatki v zvezi z Lafargeevimi zaposlenimi, strankami in/ali dobavitelji.

Od vseh Lafargeevih zaposlenih, vodstvenih delavcev in dobaviteljev, ki imajo dostop do takih zaupnih in/ali lastniških informacij in podatkov, se pričakuje, da jih bodo uporabljali s primerno skrbnostjo in sprejeli vse potrebne ukrepe, da bi preprečili njihovo spreminjanje ali neprimerno razkritje oz. uporabo.

Lafarge skrbi tudi za aktivno varovanje in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine (PIL), kot so patenti, blagovne znamke, avtorske pravice in poslovne skrivnosti. V skladu s tem Lafarge od svojih zaposlenih, vodstvenih delavcev in dobaviteljev pričakuje, da bodo ustrezno ravnali in prispevali k upoštevanju in varovanju njegovih PIL.

Zaveza dobavitelja in poročanje o kršitvah
Lafarge upošteva najvišje standarde poslovnega ravnanja in etike ter pričakuje, da bodo tudi njegovi dobavitelji vedno sprejemali njegove politike in načela. V okviru postopka pridobivanja kvalifikacij bomo ocenili nove dobavitelje, da bi se prepričali, ali ti upoštevajo Lafargeeva načela, zapisana v tem dokumentu. Opravimo lahko revizijske preglede, da bi ocenili in spremljali upoštevanje naših načel. Če je ugotovljeno, da poslovno ravnanje dobavitelja ne izpolnjuje naših zahtev, bomo pripravili načrt popravljalnih ukrepov.

Proti vsakemu zaposlenemu, ki bi kršil naše vrednote in pravila, bomo strogo ukrepali. Pridržujemo si pravico, da prekinemo odnos z dobavitelji, ki ne upoštevajo našega KPR.

Vsakega dobavitelja, ki meni ali sumi, da Lafargeev zaposleni ali druga oseba, ki deluje v imenu Lafargea, morda ravna nezakonito ali neprimerno, pozivamo, naj o tem obvesti skupino. V zvezi s tem se lahko obrnete na Lafargeevo skupino za etičnost in skladnost s predpisi na naslovu cobcreport@lafarge.com.

Referenčno gradivo je na voljo na naslovu: www.lafarge.com

• Kodeks poslovnega ravnanja skupine
• Lafargeevi trajnostni cilji 2020
• Politika skupine o zdravju in varnosti
• Brošura o zdravju in varnosti ter trajnostnem vidiku (za dobavitelje)
• Okoljska politika skupine
• Upravljanje varnosti izvajalcev

Linija za integriteto:
Tel. št.: 080 3939
Spletna stran: https://integrity.lafargeholcim.com