Zakonodaja in smernice

Krovni zakon obravnavanega področja v Sloveniji je Zakon o vodah, uredbe in pravilniki, ki iz njega izhajajo pa so:
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest,
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode v 24. členu določa:
Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji, obratovanju ali vzdrževanju javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje izključno padavinske odpadne vode, mora investitor, lastnik ali upravljavec tega kanalizacijskega omrežja zagotoviti izvedbo tehničnih ukrepov za zadrževanje padavinske odpadne vode.
Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževanju objektov v aglomeraciji mora biti zagotovljeno, da se predvidijo in izvajajo ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.