Skrb za okolje

Čistilne naprave

Odžveplevalna naprava

V letu 2007 smo prvič zagnali našo največjo in najpomembnejšo ekološko investicijo – odžveplevalno napravo. Danes smo lahko ponosni na rezultate, ki jih dosega, saj lahko zagotovo trdimo, da je investicija prinesla tisto, kar smo pričakovali.

Odžveplevalno napravo smo prvič zagnali 26. aprila 2007, ko smo zaključili gradnjo in smo lahko začeli z zadnjo fazo projekta – poskusnim obratovanjem, konec oktobra pa smo začeli z rednim obratovanjem.
Lahko rečemo, da je naša odžveplevalna naprava ena izmed najsodobnejših, z vrednostjo 10 milijonov evrov pa tudi naša največja naložba v ekološko sanacijo proizvodnje. Eden od ekoloških ciljev Lafarge Cementa je bilo zmanjševanje emisij žveplovega dioksida, ki so v zadnjih letih narasle zaradi povečane vsebnosti žvepla v surovini.

Glede na obliko je naša odžveplevalna naprava posebna, saj je dimnik postavljen na vrhu samega pralnika. V tako obliko odžveplevalne naprave smo bili prisiljeni zaradi omejenega prostora in zahtevanih termodinamičnih pogojev izstopnih plinov iz odžveplevalne naprave.

Višina dimnika je bila izračunana na osnovi predvidenih imisij in gibanja zračnih mas v okolici tovarne. Predvidene termodinamične pogoje na izstopu iz dimnika pa dosegamo tudi z dogrevanjem izstopnih dimnih plinov z vročim zrakom iz hladilca klinkerja, kar je tudi posebnost naše odžveplevalne naprave. S tem izrabljamo odvečno toploto iz procesa in dosegamo želene termodinamične pogoje na izstopu iz dimnika.

Z delovanjem te sodobne pridobitve za nas in naše okolje smo zadovoljni. Emisije žveplovega dioksida smo zmanjšali in trenutno obratujemo s povprečno 15-krat nižjo vrednostjo od zakonsko določene. Z odžveplevalno napravo smo obenem zmanjšali tudi emisije prašnih delcev za 30 odstotkov, zato so naše trenutne vrednosti emisij za 50 odstotkov pod zakonsko predpisano mejo.

Naprava za zmanjševanje dušikovih oksidov

Naše emisije dušikovih oksidov ne presegajo zakonsko določenih meja, nasprotno, gibljejo se povprečno 40 odstotkov pod zakonsko mejo. Vseeno pa smo se odločili, da jih še zmanjšamo.

Naprava deluje po načelu SNCR - selektivna nekatalitska redukcija. To pomeni, da bomo vrednosti NOx zmanjševali z razprševanjem raztopine uree v vroče dimne pline izmenjevalca toplote. Napravo smo zagnali po rednem letnem remontu, februarju 2008. Rezultati te investicije so pričakovani, saj smo s to napravo sposobni znižati emisije tudi za več kot 50 % glede na prejšnje vrednosti.

Z zaključitvijo projekta izgradnje SNCR reduktorja NOx emisij bomo zadostili strožjim normam EU, ki se nam obetajo po letu 2010.