Družbena odgovornost

Okoljski sosvet

Družba Lafarge Cement Trbovlje se je ob 135-letnici svojega delovanja in skoraj 10 let po vstopu v korporacijo Lafarge odločila, da ustanovi »okoljski sosvet«. Gre za poseben organ, oblikovan na pobudo družbe Lafarge Cement, njegovi člani pa bodo predstavniki različnih deležnikov naše družbe iz lokalnega in širšega okolja, ki predstavljajo pomemben člen v lokalni, strokovni in poslovni skupnosti.

Korporacija Lafarge na globalni ravni deluje po načelih trajnostnega razvoja in si zato tudi prizadeva za dialog z deležniki, predvsem glede tistih vidikov poslovanja, ki najbolj vplivajo na naravno in družbeno okolje. S tem namenom je leta 2003 ustanovila ti. »stakeholder panel« (panel deležnikov), ki ga sestavljajo predstavniki strokovne javnosti. Člani tega panela komentirajo vsebino in kakovost vsakoletne publikacije »Sustainability Report« (Poročilo o trajnostnem razvoju). Poleg tega sodelujejo z upravo družbe za izboljšanje upravljanja in uspešnosti z vidika trajnostnega razvoja. Po enakem vzoru smo želeli vzpostaviti okoljski sosvet na lokalni ravni (za našo Cementarno Trbovlje).

Glavni namen okoljskega sosveta družbe Lafarge Cement je omogočiti redni dialog s ključnimi deležniki in posledično sobivanje družbe z lokalnim okoljem z vzajemnim razumevanjem in ustvarjanjem dodane vrednosti.

Okoljski sosvet, ki se bo predvidoma sestajal kvartalno, bo zasledoval naslednje cilje:
  • neposredno informiranje predstavnikov ključnih deležnikov o aktivnostih družbe Lafarge Cement in posredno informiranje širše javnosti o delovanju družbe in o njegovih načrtih prek članov sosveta,
  • izmenjava stališč in pobud med predstavniki ključnih deležnikov in predstavniki družbe Lafarge Cement (o okoljski problematiki in možnih rešitvah, povezanih z družbo Lafarge Cement in širše z Zasavjem)
  • aktivno vključevanje predstavnikov deležnikov v konkretne aktivnosti družbe (npr. okoljske projekte, družbeno-odgovorne projekte)
  • krepitev razumevanja in konsenza v lokalni skupnosti za delovanje družbe v Trbovljah (krepitev lokalne koalicije).
Vsebinsko bo okoljski svet obravnaval:
  • uspešnost, delovanje in načrte družbe Lafarge Cement na področju proizvodnje cementa ter varovanja okolja,
  • okoljsko problematiko družbe Lafarge Cement in širšo okoljsko problematiko v regiji,
  • razvoj družbe Lafarge Cement in potenciale razvoja Zasavja,
  • možne izboljšave v Občini Trbovlje in širše v dolini Zasavja (na področju gospodarstva, družbe, okolja).
Povabila za članstvo v okoljskem sosvetu smo predstavnikom lokalne, strokovne in poslovne skupnosti posredovali v drugi polovici oktobra. Na podlagi odziva na povabilo k članstvu bomo organizirali prvi sestanek, predvidoma v mesecu decembru 2011, na katerem bomo skupaj opredelili način delovanja okoljskega sosveta.