Novice

Obvestilo ZBS: novica o svežem betonu kot nevarni snovi

NOVICA O SVEŽEM BETONU KOT NEVARNI SNOVI (vir: Združenje za beton Slovenije)

»Strjen beton ni nevarna snov«

S 1. junijem 2015 stopijo v dokončno veljavo vsa določila UREDBE (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006, skrajšano CLP Uredba (Classification, Labeling and Packiging). To je evropska Uredba in je ni potrebno posebej implementirati v nacionalno zakonodajo za razliko od predhodnih evropskih direktiv. Cement je bil vključen že v prejšnjo zakonodajo o nevarnih kemikalijah in se sedaj za cement spremenijo samo oznake, kot je razvidno spodaj:


Cement zaradi sprememb oznak ni nič bolj nevaren kot prej, le zakonodaja v zvezi označevanjem nevarnih kemikalij se vedno bolj zaostruje.

Beton v mokrem stanju (to pomeni sveži beton), ki ima zaradi vsebnosti cementa enake nevarne lastnosti kot cement, pa do sedaj v zakonodaji s področja nevarnih snovi ni bil omenjen. Betonarne so bile obveščene z varnostnimi listi za cement o nevarnih lastnostih cementa, do zadnje izdaje CLP uredbe pa ni bilo predpisa, ki bi nalagal tudi betonarnam zahteve glede nevarnih kemikalij. To se s 1. junijem 2015 spreminja.

Pomen uredbe: CLP Uredba naj bi s svojimi zahtevami zagotovila visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja. Cilj te uredbe bi moral biti določiti lastnosti, zaradi katerih bi bilo treba snovi in zmesi razvrstiti kot nevarne, da se lahko nevarnosti teh snovi in zmesi ustrezno ugotavljajo in sporočajo, ter tako omogočajo tudi ustrezno ravnanje z njimi.

Cement in beton nista strupena, zaradi majhnega deleža določenih nevarnih snovi, kot npr. vodotopnega kroma VI ter zaradi svoje alkalnosti (pH večji od 11) imata v mokrem stanju določene negativne vplive na zdravje. Ti vplivi so:

H318: Povzroča hude poškodbe oči.
H315: Povzroča draženje kože.
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože - če ni krom reduciran

To so stavki o nevarnosti (H-stavki), iz nevarnosti izhajajoči previdnostni stavki (P-stavki) pa so:
P102: Hraniti zunaj dosega otrok.
P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305 + P351 + P338 + P310: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P302 + P352 + P333 + P313: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Stik kože z mokrim cementom, svežim betonom ali malto lahko povzroči draženje, dermatitis ali opekline. Lahko povzroči škodo na izdelkih iz aluminija ali drugih ne-žlahtnih kovin.

NUJNA je uporaba zaščitne opreme:


Vse zgoraj navedeno je vsebina varnostnega lista.

Obveznosti betonarn do 1.6.2015:
- Priprava varnostnega lista in etikete: ZBS Združenje za beton Slovenije je že pripravilo osnutek, ki ga bo preko članov ZBS in preko certifikacijskih organov, poslal vsem betonarnam
- Pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij v skladu z Zakonom o kemikalijah (Ur.l. RS 110/03, člen 44) - obrazec je na razpolago na spletni strani urada za kemikalije www.uk.gov.si,/Delovna področja/Dovoljenje za opravljanje dejavnosti/Informacija o upravnih postopkih/Obrazec za pridobitev dovoljenja.
- Imenovanje svetovalca za kemikalije - zahtevana je visoka strokovna izobrazba kemijske, farmacevtske ali agronomske smeri ter opravljen tečaje s preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

Ponovno bi želeli poudariti, da zaradi sprememb zakonodaje in nove CLP uredbe nista ne cement ne beton nič bolj škodljiva, kot sta bila do sedaj, le zakonodaja v zvezi označevanjem nevarnih kemikalij se vedno bolj zaostruje. Ob tem naj ponovno poudarimo, da strjen beton ni nevarna snov.

Več informacij:
zabeton@zabeton.si
lojzka.rescic@zabeton.si
GSM: 041 610 938