Novice

Emisije Lafarge Cementa tudi julija bistveno pod zakonsko dovoljenimi, z avgustom uvedba 36 urnega delovnega tedna v Lafarge Cementu

Trbovlje, 10. avgusta 2009 – V skladu z odločitvijo vodstva družbe Lafarge Cement Trbovlje, podjetje po začetku nadomeščanja klasičnih goriv z alternativnimi, redno obvešča zainteresirano javnost o izmerjenih emisijah. Tudi v mesecu juliju se je pokazalo, da so izmerjene emisije bistveno pod zakonsko dovoljenimi, kljub dejstvu, da za sosežig alternativnih goriv veljajo strožji kriteriji, kot za obratovanje naprav z uporabo klasičnih fosilnih goriv. V mesecu juliju so obratovali 9 dni in sicer od 22.07.2009 dalje, z uporabo alternativnih goriv pa so pričeli 24.07.2009. V mesecu juliju smo uporabili 188 ton gorljivih odpadkov in 65 ton odpadnih olj. Od meseca julija je mogoče na spletni strani www.lafarge.si spremljati tudi on-line podatke o emisijah.

Poročila o majskih, junijskih in julijskih emisijah dokazujejo, da Lafarge Cement v celoti uspešno obvladuje tehnologijo nadomeščanja fosilnih goriv z alternativnimi. Emisije se tudi v juliju v nobenem primeru niso niti približale zakonsko dovoljenim. Ker za sosežig alternativnih goriv veljajo strožji kriteriji, cementarna tudi bistveno manj obremenjuje okolje, kot bi ga lahko pri obratovanju s klasičnimi fosilnimi gorivi. Rezultati meritev potrjujejo strokovnost, odgovornost in kompetentnost zaposlenih, ki z napravami upravljajo ter upravičenost tehnoloških investicij v zadnjih letih.

Tehnologija sosežiga je lahko v cementarnah varen in učinkovit način zmanjševanja količine in koristne uporabe odpadkov ter obenem tudi priložnost za kreiranje novih delovnih mest v celi verigi upravljanja z odpadki, o čemer pričajo uspešne politike držav EU. Slovenija pa v tem trenutku nima infrastrukture potrebne za predelavo lastnih odpadkov. Zato poleg slovenskega dobavitelja, ki predeluje slovensko plastiko, Lafarge Cement pridobiva večji del odpadne plastike od družbe ThermoTeam, ki je locirana v Avstriji, 5 km od slovenske meje. Med surovinami tega dobavitelja predstavlja pomemben delež tudi odpadna plastika iz Slovenije. Odpadna olja dobavljajo družbi izključno slovenska podjetja, vsa olja pa so zbrana in predelana v Sloveniji. Odpadki v Sloveniji se še vedno v glavnem odlagajo v naravi, ali pa jih odvažajo tuja podjetja, s čemer Slovenija izpušča priložnost ustvariti nova delovna mesta v okoljski industriji. Slovenija zaradi zamude pri uveljavljanju evropske direktive in izgradnje infrastrukture za predelavo odpadkov preliva akumulacijo in morebitna nova delovna mesta v sosednje države. Razlog za pomanjkanje infrastrukture so pogosto tudi nasprotovanja javnosti postavitvam regijskih centrov z ravnanjem z odpadki, pa tudi projektom termične predelave. Kot zgovoren primer lahko navedemo, da Lafarge Cement zaradi neurejene infrastrukture iz Zasavja ne more pridobiti nobenih količin alternativnih goriv.

Zaradi zaostrenih ekonomskih razmer ter ostre konkurence, ki ji Lafarge Cement Trbovlje zaradi nasprotovanja t.i. civilnih iniciativ in posledično dolgotrajnega postopka pridobivanja okoljskega dovoljenja ni uspel v celoti slediti, so se na slovenskem trgu pojavili tuji proizvajalci cementa. Zato so bili prisiljeni peč za proizvodnjo klinkerja v mesecu juliju ponovno ustaviti. To pomeni znižanje prihodkov in manjšo uspešnost poslovanja družbe, kar neposredno vpliva na prihodke in položaj zaposlenih v podjetju, kot tudi znižanje obsega del in prihodkov za dobavitelje podjetja ter njihove zaposlene, ki so povečini podjetja iz Zasavja.

Vodstvo družbe Lafarge Cement Trbovlje se je iz naštetih razlogov odločilo da z avgustom v podjetju uvede 36 urni delovni teden za obdobje petih mesecev. S skrajšanim delovnim časom in zniževanjem stroškov na drugih področjih se želijo v podjetju Lafarge Cement izogniti drastičnim ukrepom, kot bi bila odpuščanja.

POROČILO O TRAJNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ RAZŽVEPLALNE NAPRAVE PEČI KLINKERJA V LAFARGE CEMENT d.d. TRBOVLJE ZA MESEC JULIJ 2009
Poročilo pripravila P. Kajič

Predmet trajnih meritev na centralnem izpustu razžveplalne naprave klinker peči z mlinom surovin in mlinom premoga ter elektrofiltra hladilnika klinkerja so:
 • žveplovi oksidi,
 • skupni prah,
 • dušikovi oksidi,
 • celotne organske snovi,
 • plinaste anorganske spojine klora,
 • plinaste anorganske spojine fluora.
Za preračun izmerjenih koncentracij na predpisane referenčne pogoje se merijo tudi sledeči parametri:
 • koncentracija kisika,
 • temperatura,
 • vlažnost,
 • volumski pretok,
 • tlak.
V mesecu juliju smo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem nadomeščali del fosilnih goriv (petrol koks in premog) s t.i. alternativnimi (t.j. gorljivi odpadki, odpadna olja). V obdobju po objavi s strani Ministrstva za okolje in prostor, da dovoljenje vrne v ponovno obravnavo Agenciji RS za okolje ter do ponovne izdaje dovoljenja (to je med 16.7.2009 in 23.7.2009), proizvodnja ni obratovala, kar pomeni da nismo uporabljali kakršnih koli energentov.
 
Naprave za proizvodnjo klinkerja, ki uporabljajo t.i. alternativna goriva se smatrajo kot sosežigalnice in izpuste obravnava Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov.
V mesecu juliju smo obratovali 9 dni in sicer od 22.07.2009 dalje, z uporabo alternativnih goriv pa smo pričeli 24.07.2009. V mesecu juliju smo uporabili 188 ton gorljivih odpadkov in 65 ton odpadnih olj.
Dnevne povprečne vrednosti parametrov za mesec julij 2009, ki se merijo trajno, so bile izpod zakonsko predpisanih meja. Ker se na centralnem izpustu odpadni plini iz razžveplalne naprave mešajo z odpadnimi plini iz elektrofiltra hladilnika klinkerja, se uporablja za izračun zakonske meje t.i. mešana kalkulacija, kot je določeno v 29. Členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja.

Dnevni podatki za mesec julij 2009 so bili:
 • prah: 13 mg/m3, najvišja vrednost je bila 15 mg/m3, zakonska vrednost je 37 mg/m3
 • SO2: je povprečna izmerjena mesečna koncentracija 2 mg/m3, najvišji dnevna izmerjena povprečna vrednost 10 mg/m3, zakonska vrednost je 32 mg/m3
 • NOx je bila povprečna vrednost 272 mg/m3, najvišje dnevno povprečje pa 303 mg/m3, zakonska vrednost je 507 mg/m3
 • TOC je bila povprečna vrednost 78 mg/m3, najvišje dnevno povprečje pa 87 mg/m3, zakonska vrednost je 127 mg/m3
 • HCl je bila povprečna vrednost 0,1 mg/m3, najvišje dnevno povprečje pa 0,1 mg/m3, zakonska vrednost je 6,5 mg/m3
 • HF je bila povprečna vrednost 0,0 mg/m3, najvišje dnevno povprečje pa 0,0 mg/m3, zakonska vrednost je 0,65 mg/m3

Graf 1: Mesečna povprečna vrednost trajno merjenih parametrov izražena relativno glede na zakonsko mejo za mesec julij 2009SKLEP:
V mesecu juliju je proizvodnja klinkerja zaradi zaustavitev peči klinkerja obratovala 9 dni. V tem času smo pri normalnih pogojih delno nadomeščali fosilna goriva z t.i. alternativnimi, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.
Emisije trajno merjenih parametrov (t.j. prah, dušikovi oksidi, žveplovi oksidi, TOC, HCl, HF) so bile v mesecu julij 2009 v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter Uredbi o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in sosežigalnic. Trajne meritve so se opravljale v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter o pogojih za njegovo izvajanje.