Novice

Rezultati o trajnih in občasnih meritvah emisij Lafarge Cementa pod zakonsko dovoljenimi. Z jutrišnjim dnem ponovna zaustavitev peči, s septembrom uvedba čakanja na delo

Trbovlje, 8. septembra 2009 – V skladu z odločitvijo vodstva družbe Lafarge Cement Trbovlje, podjetje po začetku nadomeščanja klasičnih goriv z alternativnimi, redno obvešča zainteresirano javnost o izmerjenih emisijah. Tudi v mesecu avgustu se je pokazalo, da so izmerjene emisije bistveno pod zakonsko dovoljenimi, kljub dejstvu, da za sosežig alternativnih goriv veljajo strožji kriteriji, kot za obratovanje naprav z uporabo klasičnih fosilnih goriv. V mesecu avgustu smo obratovali 29 dni, del fosilnih goriv pa smo nadomestili z 1040 tonami gorljivih odpadkov in 292 ton odpadnih olj. V mesecu juniju so bile izvedene tudi občasne meritve, ki so bile v preteklosti predmet številnih manipulacij in zavajanj nekaterih posameznikov.

Poročila trajnih in občasnih meritev emisij dokazujejo, da Lafarge Cement v celoti uspešno obvladuje tehnologijo nadomeščanja fosilnih goriv z alternativnimi. Emisije se tudi v avgustu niso niti približale zakonsko dovoljenim. Naj ob tem ponovimo, da smo imeli 16.8. tehnično težavo (zamašen ciklon), zaradi katerega je prišlo do polurne prekoračitve mejne vrednosti koncentracij SO2, ter prekoračitev TOC. Dnevno povprečje obeh parametrov ni bilo preseženo.

Ker za sosežig alternativnih goriv veljajo strožji kriteriji, cementarna tudi bistveno manj obremenjuje okolje, kot bi ga lahko pri obratovanju s klasičnimi fosilnimi gorivi. Rezultati meritev potrjujejo strokovnost, odgovornost in kompetentnost zaposlenih, ki z napravami upravljajo ter upravičenost tehnoloških investicij v zadnjih letih. Tehnologija sosežiga je lahko v cementarnah varen in učinkovit način zmanjševanja količine in koristne uporabe odpadkov ter obenem tudi priložnost za kreiranje novih delovnih mest v celi verigi upravljanja z odpadki, o čemer pričajo uspešne politike držav EU.

Z jutrišnjim dnem v cementarni ponovno zaustavljamo peč. Razloge za to gre iskati v zaostrenih ekonomskih razmerah, ki so hudo prizadele gradbeništvo, do konkurence in uvoza cementa ter v dejstvu, da se nismo mogli pripraviti na krizo in pravočasno znižati stroške zaradi dogajanj v zvezi z Lafarge Cementom Trbovlje, med drugim zaradi zavlačevanja z okoljevarstvenim dovoljenjem, ki je bila posledica pritiska posameznikov, manipulacij in neresničnih podatkov v javnosti.

Ponovni zagon peči načrtujemo v treh do štirih tednih, odvisno od zahtev trga. Zaradi ustavljanja proizvodnje smo na kadrovskem področju morali uvesti dva ukrepa in sicer 36 urni delovni teden, skladno z Zakonom o subvencioniranju polnega delovnega časa v obdobju od julija do decembra 2009 (o katerem smo že poročali) in skladno z Zakonom o delnem povračilu nadomestila plač – začasno "čakanje na delo" za določeno število zaposlenih v obdobju od septembra 2009 do februarja 2010.

Vsi zaposleni, ki so trenutno na čakanju prihajajo iz različnih oddelkov tehničnega sektorja. Število zaposlenih, ki so trenutno na čakanju ni fiksen in se lahko v obdobju trajanja pogodbe spreminja, v kolikor pride do povečanih potreb po cementu iz Trbovelj.

Kljub zmanjšani proizvodnji in prodaji se obseg dela ni zmanjšal za vse zaposlene. Na področjih, kjer je do tega prišlo, pa organizacijo dela (prisotnost zaposlenih) v času obratovanja peči in v času zaustavitev prilagajajo skladno s sprejetimi ukrepi trenutnim potrebam dela.

Ob tem pa je potrebno poudariti, da vodstvo cementarne sprejema vse mogoče ukrepe, da v cementarni kljub krizi ni prišlo do odpuščanja.

POROČILO O TRAJNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ RAZŽVEPLALNE NAPRAVE PEČI KLINKERJA V LAFARGE CEMENT d.d. TRBOVLJE ZA MESEC AVGUST 2009
Poročilo pripravil: P. Kajič

Predmet trajnih meritev na centralnem izpustu razžveplalne naprave klinker peči z mlinom surovin in mlinom premoga ter elektrofiltra hladilnika klinkerja so:
 • žveplovi oksidi,
 • skupni prah,
 • dušikovi oksidi,
 • celotne organske snovi,
 • plinaste anorganske spojine klora,
 • plinaste anorganske spojine fluora.
Za preračun izmerjenih koncentracij na predpisane referenčne pogoje se merijo tudi sledeči parametri:
 • koncentracija kisika,
 • temperatura,
 • vlažnost,
 • volumski pretok,
 • tlak.
V mesecu avgustu smo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem nadomeščali del fosilnih goriv (petrol koks in premog) s t.i. alternativnimi (t.j. gorljivi odpadki, odpadna olja).

Naprave za proizvodnjo klinkerja, ki uporabljajo t.i. alternativna goriva se smatrajo kot sosežigalnice in izpuste obravnava Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov.

V mesecu avgustu smo obratovali 29 dni in smo uporabili 1040 ton gorljivih odpadkov in 292 ton odpadnih olj.
Dnevne povprečne vrednosti parametrov za mesec avgust 2009, ki se merijo trajno, so bile izpod zakonsko predpisanih meja. Ker se na centralnem izpustu odpadni plini iz razžveplalne naprave mešajo z odpadnimi plini iz elektrofiltra hladilnika klinkerja, se uporablja za izračun zakonske meje t.i. mešana kalkulacija, kot je določeno v 29. Členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja.

V Lafarge Cementu je zaradi tehničnih težav 16.8. prišlo do polurne prekoračitve mejne vrednosti koncentracij SO2, ter prekoračitev TOC. Dnevno povprečje obeh parametrov ni bilo preseženo.

Dnevni podatki za mesec avgust 2009 so bili:
 • prah: mesečna povprečna vrednost 12 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 18 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 37 mg/m3
 • SO2: mesečna povprečna vrednost 0,5 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 6 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 32 mg/m3
 • NOx: mesečna povprečna vrednost 261 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 331 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 507 mg/m3
 • TOC: mesečna povprečna vrednost 79 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 100 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 127 mg/m3
 • HCl: mesečna povprečna vrednost 0,0 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 0,1 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 6,5 mg/m3
 • HF: povprečna mesečna vrednost 0,0 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 0,0 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 0,65 mg/m3

Graf 1: Mesečna povprečna vrednost trajno merjenih parametrov izražena relativno glede na zakonsko mejo za mesec avgust 2009SKLEP:

V mesecu avgustu je proizvodnja klinkerja obratovala 29 dni. V tem času smo pri normalnih pogojih delno nadomeščali fosilna goriva z t.i. alternativnimi, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.

Emisije trajno merjenih parametrov (t.j. prah, dušikovi oksidi, žveplovi oksidi, TOC, HCl, HF) so bile v mesecu avgustu 2009 v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter Uredbi o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov. Trajne meritve so se opravljale v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter o pogojih za njegovo izvajanje.


POROČILO O OBČASNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ RAZŽVEPLALNE NAPRAVE PEČI KLINKERJA V LAFARGE CEMENT d.d. TRBOVLJE (povzetek)

Predmet občasnih meritev na centralnem izpustu razžveplalne naprave klinker peči z mlinom surovin in mlinom premoga ter elektrofiltra hladilnika klinkerja so bile:
 • živo srebro
 • talij in kadmij
 • vsota težkih kovin As+Co+Ni+Sb+Cu+Cr+Mn+Pb+V
 • amonijak
 • benzen
 • vsota PCDD/PCDF
Za preračun izmerjenih koncentracij na predpisane referenčne pogoje so potrebne tudi sledeči parametri:
 • koncentracija kisika,
 • temperatura,
 • vlažnost,
 • volumski pretok,
 • tlak.

Občasne meritve so se opravljale 10. in 11. 6. 2009 na centralnem izpustu razžveplalne naprave. Dne 10.6.2009 je postrojenje obratovalo normalno, dne 11.6.2009 je tekom meritev PCDD/PCDF prišlo do procesnih težav, kljub temu meritve niso bile prekinjene.

V času meritev je Lafarge Cement v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem nadomeščali del fosilnih goriv s t.i. alternativnimi (t.j. gorljivi odpadki, odpadna olja).

Ker se naprave za proizvodnjo klinkerja, ki uporabljajo t.i. alternativna goriva, smatrajo kot sosežigalnice in izpuste obravnava Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov. Glede na zakosnke zahteve so bile polurne povprečne vrednosti izpod zakonsko predpisanih, kar je razvidno tudi v nadaljevanju, kjer so podane vrednosti relativno glede na zakonsko predpisane meje.

Graf 1: Vrednosti občasno merjenih parametrov izražena relativno glede na zakonsko mejo*pri parametru NH3 ni predpisane zakonske meje, meritve NH3 je bila izvedena.

SKLEP:
V mesecu juniju so bile izvedene občasne meritve. V času meritev smo delno nadomeščali fosilna goriva z t.i. alternativnimi, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.

Emisije občasno merjenih parametrov so bile v času merjenj v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov.