Novice

Emisije Lafarge Cementa tudi v septembru bistveno pod zakonsko dovoljenimi

Trbovlje, 13. oktobra 2009 - V skladu z odločitvijo vodstva družbe Lafarge Cement Trbovlje, podjetje po začetku nadomeščanja klasičnih goriv z alternativnimi, redno obvešča zainteresirano javnost o izmerjenih emisijah. Zato vam prilagamo redno mesečno poročilo o emisijah, in vas vljudno prosimo, da si odtrgate nekaj dragocenega časa in ga preberete. Od meseca julija naprej je mogoče na spletni strani www.lafarge.si spremljati tudi dnevne podatke o emisijah, ki se osvežujejo na vsake pol ure.

Ker za sosežig alternativnih goriv veljajo strožji kriteriji, je dejstvo, da cementarna bistveno manj obremenjuje okolje, kot bi ga lahko pri obratovanju s klasičnimi fosilnimi gorivi. Rezultati meritev potrjujejo strokovnost, odgovornost in kompetentnost zaposlenih, ki z napravami upravljajo ter upravičenost tehnoloških investicij v zadnjih letih. Tehnologija sosežiga je lahko v cementarnah varen in učinkovit način zmanjševanja količine in koristne uporabe odpadkov ter obenem tudi priložnost za kreiranje novih delovnih mest v celi verigi upravljanja z odpadki, o čemer pričajo uspešne politike držav EU.

Poročila o emisijah zadnjih mesecev dokazujejo, da Lafarge Cement v celoti uspešno obvladuje tehnologijo nadomeščanja fosilnih goriv z alternativnimi. Dnevna povprečja emisij se v nobenem primeru niso niti približala zakonsko dovoljenim. Investicije v najsodobnejšo tehnologijo čistilnih naprav v zadnjih nekaj letih so se torej pokazale kot povsem upravičene in ustrezne, hkrati pa meritve dokazujejo tudi strokovnost, odgovornost in kompetentnost zaposlenih, ki z napravami upravljajo.

V preteklem tednu smo ponovno zagnali peč za proizvodnjo klinkerja, ki smo jo zaustavili v septembru zaradi zaostrenih ekonomskih razmer ter ostre konkurence, ki ji Lafarge Cement Trbovlje tudi zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja okoljskega dovoljenja ni uspel v celoti slediti.

POROČILO O TRAJNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ RAZŽVEPLALNE NAPRAVE PEČI KLINKERJA V LAFARGE CEMENT d.d. TRBOVLJE ZA MESEC SEPTEMBER 2009

Predmet trajnih meritev na centralnem izpustu razžveplalne naprave klinker peči z mlinom surovin in mlinom premoga ter elektrofiltra hladilnika klinkerja so:
 • žveplovi oksidi,
 • skupni prah,
 • dušikovi oksidi,
 • celotne organske snovi,
 • plinaste anorganske spojine klora,
 • plinaste anorganske spojine fluora.
Za preračun izmerjenih koncentracij na predpisane referenčne pogoje se merijo tudi sledeči parametri:
 • koncentracija kisika,
 • temperatura,
 • vlažnost,
 • volumski pretok,
 • tlak.
V mesecu septembru smo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem nadomeščali del fosilnih goriv (petrol koks in premog) s t.i. alternativnimi (t.j. gorljivi odpadki, odpadna olja).
Naprave za proizvodnjo klinkerja, ki uporabljajo t.i. alternativna goriva se smatrajo kot sosežigalnice in izpuste obravnava Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov.
V mesecu septembru smo obratovali 8 dni in smo uporabili 311 ton gorljivih odpadkov in 96 ton odpadnih olj.
Dnevne povprečne vrednosti parametrov za mesec september 2009, ki se merijo trajno, so bile izpod zakonsko predpisanih meja. Ker se na centralnem izpustu odpadni plini iz razžveplalne naprave mešajo z odpadnimi plini iz elektrofiltra hladilnika klinkerja, se uporablja za izračun zakonske meje t.i. mešana kalkulacija, kot je določeno v 29. Členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja.

Dnevni podatki za mesec september 2009 so bili:
 • prah: mesečna povprečna vrednost 14 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 17 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 37 mg/m3
 • SO2: mesečna povprečna vrednost 0,2 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 1 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 32 mg/m3
 • NOx: mesečna povprečna vrednost 252 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 308 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 509 mg/m3
 • TOC: mesečna povprečna vrednost 79 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 86 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 127 mg/m3
 • HCl: mesečna povprečna vrednost 0,1 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 0,1 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 6,5 mg/m3
 • HF: povprečna mesečna vrednost 0,0 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 0,0 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 0,65 mg/m3

Graf 1: Mesečna povprečna vrednost trajno merjenih parametrov izražena relativno glede na zakonsko mejo za mesec september 2009SKLEP:
V mesecu septembru je proizvodnja klinkerja obratovala 8 dni. V tem času smo pri normalnih pogojih delno nadomeščali fosilna goriva z t.i. alternativnimi, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.

Emisije trajno merjenih parametrov
(t.j. prah, dušikovi oksidi, žveplovi oksidi, TOC, HCl, HF) so bile v mesecu septembru 2009 v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter Uredbi o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in sosežigalnic. Trajne meritve so se opravljale v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter o pogojih za njegovo izvajanje.