Novice

Januarske emisije v Lafarge Cementu bistveno pod zakonsko dovoljenimi

Trbovlje, 17. februarja 2010 - V skladu z odločitvijo vodstva družbe Lafarge Cement Trbovlje podjetje po začetku nadomeščanja klasičnih goriv z alternativnimi redno obvešča zainteresirano javnost o izmerjenih emisijah. Iz priloženega rednega mesečnega poročila o emisijah je razvidno, da so bile emisije v mesecu januarju ponovno bistveno pod zakonsko dovoljenimi. Od meseca julija lani je mogoče na spletni strani www.lafarge.si spremljati tudi dnevne podatke o emisijah, ki se osvežujejo na vsake pol ure.

Naprave za proizvodnjo klinkerja, ki uporabljajo t.i. alternativna goriva, se obravnavajo kot sosežigalnice zato izpuste obravnava Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov. Tako so v Lafarge Cementu v skladu z uredbo v mesecu maju preteklega leta pričeli obratovati pod spremenjenimi, strožjimi zakonsko predpisanimi mejnimi vrednostmi za emisije v zrak.

V mesecu januarju je cementarna obratovala 11 dni. Z uspešno zamenjavo klasičnih, fosilnih goriv z alternativnimi na podlagi pridobljenega okoljskega dovoljenja, so tudi v preteklem mesecu bistveno prispevali k ohranjanju naravnega okolja. Za približno 750 ton so zmanjšali uporabo fosilnih goriv, ter dodatno zmanjšali obremenjevanje okolja s 406 tonami gorljivih odpadkov, 87 tonami odpadnih olj ter 364 tonami odpadnih gum, ki bi v veliki večini končali na slovenskih smetiščih in potencialno ogrožali podtalnico.

Priloženi rezultati meritev v preteklem mesecu znova potrjujejo upravičenost tehnoloških investicij v zadnjih letih ter strokovnost, odgovornost in kompetentnost zaposlenih, ki z napravami upravljajo. Tehnologija sosežiga je v cementarnah varen in učinkovit način zmanjševanja količine in koristne uporabe odpadkov ter priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest v celi verigi upravljanja z odpadki, o čemer pričajo politike uspešnejših držav na tem področju v EU.

POROČILO O TRAJNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ RAZŽVEPLALNE NAPRAVE PEČI KLINKERJA V LAFARGE CEMENT d.o.o. TRBOVLJE ZA MESEC JANUAR 2010

Predmet trajnih meritev na centralnem izpustu razžveplalne naprave klinker peči z mlinom surovin in mlinom premoga ter elektrofiltra hladilnika klinkerja so:
- žveplovi oksidi,
- skupni prah,
- dušikovi oksidi,
- celotne organske snovi,
- plinaste anorganske spojine klora,
- plinaste anorganske spojine fluora.

Za preračun izmerjenih koncentracij na predpisane referenčne pogoje se merijo tudi sledeči parametri:
- koncentracija kisika,
- temperatura,
- vlažnost,
- volumski pretok,
- tlak.

V mesecu januarju smo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem nadomeščali del fosilnih goriv (petrol koks in premog) s t.i. alternativnimi (t.j. gorljivi odpadki, odpadna olja, odpadne gume).
Naprave za proizvodnjo klinkerja, ki uporabljajo t.i. alternativna goriva se smatrajo kot sosežigalnice in izpuste obravnava Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov.
V mesecu januarju smo obratovali 11 dni in smo uporabili 406 ton gorljivih odpadkov, 87 ton odpadnih olj ter 364 ton odpadnih gum.

Dnevne povprečne vrednosti parametrov za mesec januarju 2010, ki se merijo trajno, so bile izpod zakonsko predpisanih meja. Ker se na centralnem izpustu odpadni plini iz razžveplalne naprave mešajo z odpadnimi plini iz elektrofiltra hladilnika klinkerja, se uporablja za izračun zakonske meje t.i. mešana kalkulacija, kot je določeno v 29. Členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja.

Dnevni podatki za mesec januar 2010 so bili:
  • prah: mesečna povprečna vrednost 12 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 15 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 38 mg/m3
  • SO2: mesečna povprečna vrednost 2 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 11 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 33 mg/m3
  • NOx: mesečna povprečna vrednost 266 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 354 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 530 mg/m3
  • TOC: mesečna povprečna vrednost 75 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 118 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 132 mg/m3
  • HCl: mesečna povprečna vrednost 0,05 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 0,1 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 7 mg/m3
  • HF: povprečna mesečna vrednost 0,005 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 0,005 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 1,0 mg/m3

Graf 1: Mesečna povprečna vrednost trajno merjenih parametrov izražena relativno glede na zakonsko mejo za mesec januar 2010SKLEP:
V mesecu januarju je proizvodnja klinkerja obratovala 11 dni. V tem času smo pri normalnih pogojih delno nadomeščali fosilna goriva z t.i. alternativnimi, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.
Emisije trajno merjenih parametrov (t.j. prah, dušikovi oksidi, žveplovi oksidi, TOC, HCl, HF) so bile v mesecu januarju 2010 v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter Uredbi o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in sosežigalnic. Trajne meritve so se opravljale v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter o pogojih za njegovo izvajanje.