Novice

Emisije v mesecu maju ponovno bistveno pod zakonsko dovoljenimi

Trbovlje, 17. junija 2010 - V skladu z odločitvijo vodstva družbe Lafarge Cement Trbovlje podjetje po začetku nadomeščanja klasičnih goriv z alternativnimi redno obvešča zainteresirano javnost o izmerjenih emisijah. Iz priloženega rednega mesečnega poročila o emisijah je razvidno, da so bile emisije v mesecu maju ponovno bistveno pod zakonsko dovoljenimi. Od meseca julija lani je mogoče na spletni strani www.lafarge.si spremljati tudi dnevne podatke o emisijah, ki se osvežujejo na vsake pol ure.

Naprave za proizvodnjo klinkerja, ki uporabljajo t.i. alternativna goriva, se obravnavajo kot sosežigalnice zato izpuste obravnava Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov. Tako so v Lafarge Cementu v skladu z uredbo v mesecu maju preteklega leta pričeli obratovati pod spremenjenimi, strožjimi zakonsko predpisanimi mejnimi vrednostmi za emisije v zrak.

V mesecu maju je cementarna obratovala 16 dni. Z uspešno zamenjavo klasičnih, fosilnih goriv z alternativnimi na podlagi pridobljenega okoljskega dovoljenja, so tudi v preteklem mesecu bistveno prispevali k ohranjanju naravnega okolja. Za približno 700 ton so zmanjšali uporabo fosilnih goriv, ter dodatno zmanjšali obremenjevanje okolja s 444 tonami gorljivih odpadkov, 88 tonami odpadnih olj ter 272 tonami odpadnih gum, ki bi v veliki večini končali na slovenskih smetiščih in potencialno ogrožali podtalnico.

Priloženi rezultati meritev v preteklem mesecu znova potrjujejo upravičenost tehnoloških investicij v zadnjih letih ter strokovnost, odgovornost in kompetentnost zaposlenih, ki z napravami upravljajo. Tehnologija sosežiga je v cementarnah varen in učinkovit način zmanjševanja količine in koristne uporabe odpadkov ter priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest v celi verigi upravljanja z odpadki, o čemer pričajo politike uspešnejših držav na tem področju v EU.

POROČILO O TRAJNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ RAZŽVEPLALNE NAPRAVE PEČI KLINKERJA V LAFARGE CEMENT d.o.o. TRBOVLJE ZA MESEC MAJ 2010

Predmet trajnih meritev na centralnem izpustu razžveplalne naprave klinker peči z mlinom surovin in mlinom premoga ter elektrofiltra hladilnika klinkerja so:
 • žveplovi oksidi,
 • skupni prah,
 • dušikovi oksidi,
 • celotne organske snovi,
 • plinaste anorganske spojine klora,
 • plinaste anorganske spojine fluora.
Za preračun izmerjenih koncentracij na predpisane referenčne pogoje se merijo tudi sledeči parametri:
 • koncentracija kisika,
 • temperatura,
 • vlažnost,
 • volumski pretok,
 • tlak.
V mesecu maju smo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem nadomeščali del fosilnih goriv (petrol koks in premog) s t.i. alternativnimi (t.j. gorljivi odpadki, odpadna olja, odpadne gume).
Naprave za proizvodnjo klinkerja, ki uporabljajo t.i. alternativna goriva se smatrajo kot sosežigalnice in izpuste obravnava Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov.
V mesecu maju smo obratovali 16 dni in smo uporabili 444 ton gorljivih odpadkov, 88 ton odpadnih olj ter 272 ton odpadnih gum.
Dnevne povprečne vrednosti parametrov za mesec maj 2010, ki se merijo trajno, so bile izpod zakonsko predpisanih meja. Ker se na centralnem izpustu odpadni plini iz razžveplalne naprave mešajo z odpadnimi plini iz elektrofiltra hladilnika klinkerja, se uporablja za izračun zakonske meje t.i. mešana kalkulacija, kot je določeno v 29. Členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja.


Dnevni podatki za mesec maj 2010 so bili:
 • prah: mesečna povprečna vrednost 14 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 19 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 37 mg/m3
 • SO2: mesečna povprečna vrednost 2 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 14 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 33 mg/m3
 • NOx: mesečna povprečna vrednost 324 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 367 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 531 mg/m3
 • TOC: mesečna povprečna vrednost 91 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 104 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 133 mg/m3
 • HCl: mesečna povprečna vrednost 0,1 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 0,1 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 6,5 mg/m3
 • HF: povprečna mesečna vrednost 0,0 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 0,0 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 0,65 mg/m3
Graf 1: Mesečna povprečna vrednost trajno merjenih parametrov izražena relativno glede na zakonsko mejo za mesec maj 2010SKLEP:
V mesecu maju je proizvodnja klinkerja obratovala 16 dni. V tem času smo pri normalnih pogojih delno nadomeščali fosilna goriva z t.i. alternativnimi, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.
Emisije trajno merjenih parametrov (t.j. prah, dušikovi oksidi, žveplovi oksidi, TOC, HCl, HF) so bile v mesecu maju 2010 v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter Uredbi o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in sosežigalnic. Trajne meritve so se opravljale v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter o pogojih za njegovo izvajanje.