Novice

Junijske emisije v Lafarge Cementu bistveno pod zakonsko dovoljenimi

Trbovlje, 9. julija 2010 - V skladu z odločitvijo vodstva družbe Lafarge Cement Trbovlje, podjetje po začetku nadomeščanja klasičnih goriv z alternativnimi, redno obvešča zainteresirano javnost o izmerjenih emisijah. Zato prilagamo redno mesečno poročilo o emisijah v mesecu juniju in vas vljudno prosimo, da si odtrgate nekaj dragocenega časa ter ga preberete. Od meseca julija 2009 naprej je mogoče na spletni strani www.lafarge.si spremljati tudi dnevne podatke o emisijah, ki se osvežujejo na vsake pol ure.

POROČILO O TRAJNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK IZ RAZŽVEPLALNE NAPRAVE PEČI KLINKERJA V LAFARGE CEMENT d.o.o. TRBOVLJE ZA MESEC JUNIJ 2010

Predmet trajnih meritev na centralnem izpustu razžveplalne naprave klinker peči z mlinom surovin in mlinom premoga ter elektrofiltra hladilnika klinkerja so:
 • žveplovi oksidi,
 • skupni prah,
 • dušikovi oksidi,
 • celotne organske snovi,
 • plinaste anorganske spojine klora,
 • plinaste anorganske spojine fluora.
Za preračun izmerjenih koncentracij na predpisane referenčne pogoje se merijo tudi sledeči parametri:
 • koncentracija kisika,
 • temperatura,
 • vlažnost,
 • volumski pretok,
 • tlak.
V mesecu juniju smo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem nadomeščali del fosilnih goriv (petrol koks in premog) s t.i. alternativnimi (t.j. gorljivi odpadki, odpadna olja, odpadne gume).
Naprave za proizvodnjo klinkerja, ki uporabljajo t.i. alternativna goriva se smatrajo kot sosežigalnice in izpuste obravnava Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic in pri sosežigu odpadkov.
V mesecu juniju smo obratovali 13 dni in smo uporabili 439 ton gorljivih odpadkov, 155 ton odpadnih olj ter 195 ton odpadnih gum.

Dnevne povprečne vrednosti parametrov za mesec junij 2010, ki se merijo trajno, so bile izpod zakonsko predpisanih meja. Ker se na centralnem izpustu odpadni plini iz razžveplalne naprave mešajo z odpadnimi plini iz elektrofiltra hladilnika klinkerja, se uporablja za izračun zakonske meje t.i. mešana kalkulacija, kot je določeno v 29. Členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja.

Dnevni podatki za mesec junij 2010 so bili:
 • prah: mesečna povprečna vrednost 11 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 16 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 37 mg/m3
 • SO2: mesečna povprečna vrednost 1 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 1 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 33 mg/m3
 • NOx: mesečna povprečna vrednost 310 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 381 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 529 mg/m3
 • TOC: mesečna povprečna vrednost 84 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 94 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 132 mg/m3
 • HCl: mesečna povprečna vrednost 0,1 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 0,2 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 6,5 mg/m3
 • HF: povprečna mesečna vrednost 0,0 mg/m3, najvišja dnevna povprečna vrednost 0,0 mg/m3, zakonska dovoljena vrednost je bila 0,65 mg/m3


Graf 1: Mesečna povprečna vrednost trajno merjenih parametrov izražena relativno glede na zakonsko mejo za mesec junij 2010

SKLEP:
V mesecu juniju je proizvodnja klinkerja obratovala 13 dni. V tem času smo pri normalnih pogojih delno nadomeščali fosilna goriva z t.i. alternativnimi, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.
Emisije trajno merjenih parametrov (t.j. prah, dušikovi oksidi, žveplovi oksidi, TOC, HCl, HF) so bile v mesecu juniju 2010 v skladu z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter Uredbi o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in sosežigalnic. Trajne meritve so se opravljale v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja ter o pogojih za njegovo izvajanje.