Skrb za okolje

Okoljska politika

Vsako delovanje skupine Lafarge mora biti skladno z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, skupina pa mora poslovati tudi v skladu z načeli trajnostnega razvoja. To se naj zagotovi s pomočjo stalnih izboljšav na področju ekološkega delovanja in z uporabo učinkovitih sistemov okoljskega ravnanja.

Okoljevarstvena politika obsega naslednja pravila:

• EMS: Pri delovanju se uporablja učinkovit sistem ravnanja z okoljem za celovito upravljanje pri odgovornosti do okolja in pri ekološkem delovanju.
• PODNEBNE SPREMEMBE: Naš vpliv na podnebje zmanjšamo z:
• razvojem, proizvodnjo ali spodbujanjem inovativnih izdelkov in rešitev;
• zmanjševanjem porabe energije ter spodbujanjem pridobivanja energije iz odpadkov in z uporabo obnovljivih virov energije, povsod, kjer je to mogoče;
• zmanjševanjem uporabe neobnovljivih virov ter njihovo zamenjavo z sekundarnimi surovinami, alternativnim gorivom in biomaso, povsod, kjer je to mogoče in varno.
• VODA: Naš vpliv na vodne vire se zmanjša z omejevanjem porabe podtalne in površinske vode z recikliranjem vode.
• KAMNOLOMI: Za vse kamnolome se izdelajo sanacijski programi, upoštevajo potrebe in pričakovanja naših deležnikov pa tudi spodbujajo ustvarjanje življenjskega prostora prostoživečih živali in rastlin ter prispevajo k ohranjanju vrst, povsod, kjer je to mogoče.
• BIOTSKA RAZNOVRSTNOST: V obratih, ki so v bližini zavarovanih območij ali življenjskih prostorov, se uvedejo programi upravljanja biotske raznovrstnosti ter se zagotovi ohranjanje zgodovinskih ostankov, odkritih pri delu na gradbiščih ali v kamnolomih.
• RECIKLIRANJE: Kjer obstaja možnost, se materiale ponovno uporabi in reciklira, čim bolj zmanjša nastanek nevarnih in drugih odpadkov, odpadke pa se odlaga varno in odgovorno
• TEHNOLOGIJA: Spodbujata se razvoj in širjenje ekoloških tehnologij. Uporabljajo se varne tehnologije in postopki dela, da bodo naši zaposleni in naše skupnosti kar najmanj izpostavljeni nevarnostim za okolje, zdravje in varnost.
• ODGOVORNO ISKANJE VIROV: Oceni se okoljske vrednote, usmeritev in prakso potencialnih pogodbenikov in dobaviteljev. Od svojih izvajalcev in dobaviteljev pričakujemo, da spoštujejo naše vrednote v zvezi z okoljem, zdravjem in varnostjo ter ravnajo v skladu z našo usmeritvijo in z našimi postopki..
• VIRI: Pridobivajo se ustrezni finančni in človeški viri; zagotavlja se usposabljanje zaposlenih in spodbuja ozaveščanje, da se zagotovi stalno izboljševanje na področju ekološkega delovanja.
• SKRBNIŠTVO: Da naši izdelki, sistemi in rešitve prispevajo k trajnostni gradnji, se pri njihovem oblikovanju, proizvodnji, distribuciji in uporabi upoštevajo trajnostne in skrbniške prakse.
• DELEŽNIKI: Do naših deležnikov bodite odprti, pošteni in odgovorni. Deležnike redno obveščajte o našem delovanju in naših izdelkih, od njih pridobivajte povratne informacije in spodbujajte odkrit dialog. Proaktivno sodelujte z zakonodajalci in upravnimi organi pri ocenjevanju izvedljivosti, vpliva ter stroškov in koristi predlaganih zakonov, predpisov in standardov.

Trbovlje, 13.5.2014

Bruno Lafont, predsednik in glavni izvršni direktor skupine Lafarge,

Haimo Primas, generalni direktor Lafarge Cement d.o.o.